Wat is het Gents Kunstenoverleg?

Gent is een stad van kennis en cultuur. Je vindt er heel wat onderwijsinstellingen, maar ook het cultuuraanbod is groot: theaters, wijk- en burgerinitiatieven, musea, bioscopen, bibliotheken… Die combinatie maakt de stad populair. Het aantal toeristen neemt toe en bepaalt mee het straatbeeld, en ook veel studenten blijven na hun studies graag in Gent wonen. Het is een van de factoren waardoor de stad volop in beweging is en die het bestuur voor stevige uitdagingen plaatst, sociaal en economisch. Een stedelijk kunstenbeleid kan en moet daar eveneens mee omgaan. Daarom zetten we nu een stap naar een structureel overleg binnen de kunstensector: in het Kunstenoverleg Gent.​

Alles over het hoe, waarom en wat van het Kunstenoverleg Gent lees je in de startnota.

WAT WIL HET KUNSTENOVERLEG DOEN?
Het Kunstenoverleg Gent wil ​samenwerking stimuleren en faciliteren…
●  binnen de Gentse kunst- en cultuursector
●  tussen de Gentse kunstensector en ​andere sectoren​ (toerisme, onderwijs, economie, stadsontwikkeling, media,…)
●  tussen de Gentse kunstensector en ​overheden
… om ​impact te verbreden​ en van daaruit ​concrete acties​ te ontwikkelen die ​bijdragen aan de grote en kleine culturele verbeelding van de stad.

HOE DOEN WE DAT?
●  door ​ontmoeting ​en ​uitwisseling t​e stimuleren
●  standpunten ​te formuleren
●  gezamenlijke projecten​ te identificeren en te ondersteunen die inspelen op gemeenschappelijke noden

DRIE FUNCTIES VAN HET GENTSE KUNSTENOVERLEG
Het Kunstenoverleg Gent vervult drie functies:
●  reflectienetwerk: ​versterkt expertise door medewerkers uit verschillende organisaties bij elkaar te brengen.Reflectie over beleid, communicatie, culturele infrastructuur, diversiteit, duurzaamheid, economie, Europa, publiekswerking, stadsontwikkeling, tewerkstelling en toerisme.
●  beleidsadviseur: ​zowel voor stedelijk cultuurbeleid als voor aangrenzende domeinen als mobiliteit, ruimtelijke ordening, onderwijs, armoede, inburgering,… ​Belangenbehartiging ​is hiervan een vanzelfsprekend gevolg en onderdeel. Dit benaderen we voluit vanuit inhoudelijke thema’s.
●  platform voor gezamenlijke (artistieke) projecten​: bvb Gentse Cultuurzomer, gezamenlijke seizoensopening, nieuwjaarsdrink, last-minute tickets, gemeenschappelijke cultuurcommunicatie,….

Het kunstenoverleg wil focussen op het ​strategisch ​niveau, op ​lange termijn​ visies en op uitwisseling en samenwerking met ​andere sectoren​. Belangrijk dat geen van deze functies verzanden in micromanagement.