Reactie Crisiscel Cultuur na Nationale Veiligheidsraad 20 augustus

Gemiste kans om duurzaam en werkbaar kader voor cultuurwereld te creëren

Reactie Crisiscel Cultuur: Gemiste kans om duurzaam en werkbaar kader voor cultuurwereld te creëren

De Crisiscel Cultuur vindt de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad (NVR) om de bezoekersaantallen op te trekken naar 200 bezoekers binnen en 400 bezoeker buiten mits enkele uitzonderingen, een gemiste kans om een duurzaam en werkbaar kader voor cultuur te creëren. In se blijft werken met maximum aantal bezoekers onleefbaar en absurd. Wat de uitzonderingen daarop betreft, daarvan moeten we onderzoeken wat het effect is op terrein. De crisiscel wil de teugels in handen houden om die uitzonderingen te verankeren in haar protocollen op een structurele en veilige manier. 

Onder hevige druk van de Crisiscel Cultuur, haar vele partners en andere actoren uit de samenleving, besliste de NVR vandaag om de cultuursector “wat meer ademruimte te geven” door de bezoekersaantallen voor zowel buiten als binnen terug te brengen naar de aantallen vooropgesteld in juni. Werken met absolute aantallen is absurd en dat wordt niet minder absurd door die aantallen wat op te trekken. De voorgestelde uitzonderingen daarop zijn geen duurzaam antwoord. Het opent de deur voor misverstanden en ad-hocbeleid. De crisiscel zal zich beraden over de uitzonderingen en wil zelf onderzoeken hoe ze die duurzaam kan verankeren in haar reeds op 12 juni goedgekeurde veiligheidsprotocollen. Doel is: eindelijk een werkbaar kader voor de sector creëren. Wat we de voorbije weken te zien hebben gekregen, schept weinig vertrouwen. Daarom willen we hier zelf de lead in nemen.

Sowieso blijft het veel logischer om bezoekersaantallen te bepalen in functie van de capaciteit van onze zalen. Rekening houdend met de strenge gezondheidseisen, laat het sectorplan cultuur toe dat we onze zalen voor minstens 60% op een veilige manier kunnen vullen. Dit maakt het voor sommige huizen al iets leefbaarder om cultuur te brengen en dat is belangrijk. Het publiek snakt naar cultuur en wij kunnen dat ook brengen, op een veilige manier. Er moet een einde komen aan de willekeur en een kader op lange termijn. Zo kan er opnieuw zekerheid en rust ontstaan. Het jojo-beleid van de voorbije weken is nefast voor een sector die de tijd moet krijgen om optredens in te plannen en te boeken, afspraken te maken met artiesten, sets te bouwen, etc.

Bovendien heeft de crisiscel het gevoel dat de politici de urgentie nog steeds niet begrepen hebben. Bijkomende steunmaatregelen waaronder de tijdelijke werkloosheid verlengen zijn dringend nodig. Samen met experts en politici willen we een integraal relanceplan opstellen tot eind 2021. Het is immers alle hens aan dek als we willen dat de Vlaamse cultuursector de coronacrisis overleeft. Dagelijks bereiken ons berichten over faillissementen en eergisteren nog liet de Roma weten haar deuren voor de rest van dit jaar te sluiten. Een gezonde samenleving kan niet zonder cultuur, cultuur kan niet zonder een leefbaar kader. Het is aan de politici om eindelijk hun verantwoordelijkheid op te nemen en voor beiden te zorgen.

Tot slot zijn we geschokt dat jongeren en kinderen het recht ontzegd wordt op cultuur in het onderwijs. Wil je voor alle kinderen en jongeren cultuurparticipatie blijven garanderen, dan zijn schoolvoorstellingen essentieel. Hef het embargo op schoolvoorstellingen dan ook onmiddellijk op en laat kunstenaars snel opnieuw met kinderen en jongeren in de school of in het CC aan de slag gaan op een veilige manier. Kunst en cultuur is een belangrijke pijler in de opvoeding van onze kinderen en jeugd.

De Crisiscel Cultuur zal de komende dagen blijven onderhandelen met experts en politici totdat er eindelijk een duurzaam en werkbaar kader komt waarbinnen cultuur naar de bevolking brengen, mogelijk is. 

Initiatiefnemers (alfabetisch)
Artiestencoalitie, Corona Taskforce Belgian Event Sector, cult! netwerk cultuurhuizen, De Federatie, Lokale kunstoverlegplatformen (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Kortrijk, Meetjesland, Mechelen, Leuven, Limburg en Oostende), Live Sector Overleg, Overleg Kunstenorganisaties (oKo), Vlaams Museumoverleg, in samenwerking met spelers uit de vrije niet-gesubsidieerde cultuur- en evenementensector.

De Crisiscel Cultuur is een coalitie van belangenbehartigers, kunstenaars en kunstwerkers, organisaties en instellingen uit de Vlaamse gesubsidieerde en vrije cultuur- en evenementensector. De Crisiscel Cultuur is een deeltjesversneller die met de verenigde krachten van verschillende actoren de brede cultuursector door de Coronacrisis wil loodsen.

 


UPDATE oKo: Versoepelingen maar te weinig perspectief

Beste sectorgidslezer

De Nationale Veiligheidsraad van vandaag (20/08/2020) bracht enkele versoepelingen mee voor onze sector waardoor we terug een versnelling hoger kunnen schakelen. We hebben op alle beleidsniveaus gedrukt om duidelijk te maken dat cultuur aan de hand van de sectorgids veilig georganiseerd én beleefd kan worden. Toch hadden we veel meer op tafel gelegd dan we gekregen hebben.

Allereerst is er opnieuw een verhoging van de maximaal toegelaten capaciteit. Binnenevenementen kunnen voor 200 man terwijl er buiten weer 400 man publiek ontvangen kan worden. De mondmaskerplicht die sinds eind juli van kracht is, blijft uiteraard gelden. Wij hebben met de GEES afgesproken om de SD te verkleinen naar 1 meter, wat natuurlijk grote verschillen in bezettingsgraad met zich mee kan brengen. Dat hoorden we niet op de Veiligheidsraad maar wordt mogelijks opgenomen in het MB.

Daarnaast kunnen permanente infrastructuren vanaf 1 september een aanvraag tot uitzondering op de maximale capaciteit indienen. Dat gebeurt op advies van de minister van cultuur en de burgemeester via het eventloket. We hebben de administratie gevraagd hoe de exacte procedure in elkaar zal zitten. We hopen daar volgende week meer duidelijkheid over te hebben.

Met ons kernteam hebben we een kader uitgewerkt – naar analogie met de kleurencodes van onderwijs – om discrepanties op lokaal niveau tegen te gaan en eenheid van commando te bewerkstelligen. Het gaat hierbij ook om vier kleurcodes die elk hun specifieke maatregelen hebben maar steeds de ruimte voor cultuurbeleving laten. Zowel de GEES als de administratie waren zeker te vinden voor deze langetermijnoplossing maar de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat het nog te vroeg was voor dergelijk stabiel en duurzaam kader.

Schoolvoorstellingen zijn tot nader order verboden. Wij hadden nochtans voorgesteld om schoolvoorstellingen mogelijk te maken bij code geel en code oranje mits het volgen van strikte hygiënische maatregelen maar de GEES noch de Nationale Veiligheidsraad wilden daar momenteel op ingaan. Hun argument was dat het een te grote mobiliteit met zich mee zou brengen. Wij zijn teleurgesteld over die beslissing en hebben dat laten blijken. We zijn er zeker van dat schoolvoorstellingen veilig zouden kunnen doorgaan en gaan dan ook blijven drukken voor meer perspectief.

Deze maatregelen blijven een maand van kracht. Eind september volgt er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad. Daarbij ligt de focus op de langetermijnplannen. Wij blijven echter niet stil zitten en blijven duwen op het beleid. We hebben nood aan meer perspectief dan ons nu gegeven is. Dat geldt voor de maximale capaciteit maar ook voor bv schoolvoorstellingen. Daarnaast schrijven wij actief mee aan de langetermijnoplossingen (de kleurencodes) voor onze sector zodat er werkbare maatregelen afgekondigd worden.

Ten slotte roepen we iedereen graag op om goede praktijkvoorbeelden en positieve berichtgeving rond georganiseerde activiteiten te delen met ons. We gaan een pagina op de website maken om aan te tonen hoeveel goede evenementen er plaatsvinden en hoe daar op gereageerd wordt.

Morgen zitten wij in het kader van ons engagement in de Crisiscel Cultuur samen met een aantal gouverneurs en op woensdag 26 augustus is er een webinar voor alle geïnteresseerde burgemeesters om hen duidelijk te maken wat de sectorgids is en waarom cultuur coronaproof kan. Engageer zeker jullie burgemeesters om hier aan deel te nemen. Ze kunnen zich inschrijven via deze link.

Zoals altijd houden we jullie op de hoogte bij eventuele veranderingen en blijven wij bij vragen bereikbaar op het mailadres. Houd de druk hoog door te posten op sociale media en in overleg te treden met jullie lokale overheid.

Blijf organiseren en toon dat cultuur veilig kan!

Copyright © 2020 Overleg Kunstenorganisaties, All rights reserved.
Je krijgt deze e-mail omdat je ingeschreven bent op de updates over de sectorgids cultuur.

Our mailing address is:
Overleg Kunstenorganisaties

Sainctelettesquare 19 bus 6

Brussels 1000

Belgium

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.