Over Gents Kunstenoverleg (voorlopige pagina)

GKO? Wat? Waarom? Hoe?

WAT IS HET KUNSTENOVERLEG?

Gent is een stad van kennis en cultuur. Je vindt er heel wat onderwijsinstellingen, maar ook het cultuuraanbod is groot: theaters, wijk- en burgerinitiatieven, musea, bioscopen, bibliotheken… Die combinatie maakt de stad populair. Het aantal toeristen neemt toe en bepaalt mee het straatbeeld, en ook veel studenten blijven na hun studies graag in Gent wonen. Het is een van de factoren waardoor de stad volop in beweging is en die het bestuur voor stevige uitdagingen plaatst, sociaal en economisch. Een stedelijk kunstenbeleid kan en moet daar eveneens mee omgaan. Daarom zetten we nu een stap naar een structureel overleg binnen de kunstensector: in het Kunstenoverleg Gent.​

Alles over het hoe, waarom en wat van het Kunstenoverleg Gent lees je in de startnota.

DE UITDAGINGEN

 • jaarlijks komen er 1000 Gentenaars bij
 • een nachtnet voor openbaar vervoer
 • een actieplan nightlife
 • de kandidaatstelling voor Europese Culturele Hoofdstad 2030
 • de uitbouw van Gent als technologische hoofdstad van Europa
 • de sterke gezinsverdunning door de stijgende woningprijzen
 • digitale innovatie
 • sectorbrede samenwerking met economische spelers en met onderwijs- of welzijnssector
 • verdelen van de rijkdom van de culturele scène onder alle Gentenaars
 • herbestemming van kerken

Op de jaarlijkse Grote Vergadering wordt samen vastgelegd welke punten door welke actiegroep gedurende één jaar worden aangepakt.

WAAROM?

Er zijn al culturele samenwerkingsverbanden op stedelijk niveau: Greentrack, de Diversiteitswerf, het Zalenoverleg, het recent gestarte nightlife-overleg, … Om er maar enkele te noemen. Elk van deze initiatieven heeft zijn waarde voor de sector bewezen en blijft actief in de toekomst. Door het oprichten van een Gents Kunstenoverleg voegen we als het ware een niveau toe: een overlegplatform voor algemene kwesties in het kunst- en cultuurbeleid. Op termijn kan het Kunstenoverleg daarbij dienen als koepel voor andere initiatieven die specifieke noden behartigen, zoals ecologie en diversiteit. Op korte termijn is een Kunstenoverleg Gent nodig als structurele gesprekspartner van de lokale overheid, als vriendelijke provocateur van een stad in transitie.

HOE?

Het Kunstenoverleg Gent combineert een aantal taken, als daar zijn:

 • stimuleren van ontmoeting en uitwisseling via een jaarlijkse Grote Vergadering en gerichte communicatie naar iedereen die medeplichtig wil zijn;
 • formuleren van standpunten en adviezen over kunst en cultuur in Gent, bijvoorbeeld over infrastructuur, duurzaamheid, mobiliteit,… Dit gebeurt door het Petit Comité waarvan de leden op de jaarlijkse Grote Vergadering aangesteld worden;
 • Gemeenschappelijke noden detecteren en, indien nodig een actiegroep opzetten met een concreet doel voor één jaar. Iedereen kan een onderwerp voor de opstart van een actiegroep pitchen op de jaarlijkse Grote Vergadering;
 • Fungeren als gesprekspartner voor de overheid en als bruggenbouwer naar onderwijs, toerisme, economie, stadsontwikkeling, media…

Samengevat gaat het over dialoog, reflectie, beleidsadvies en belangenbehartiging van, met en door de Gentse kunstensector.